O projekte

Internetový portál pre štúdium účtovníctva je komunitný web určený študentom a učiteľom, všetkým účastníkom vzdelávania, v oblasti účtovníctva a príbuzných ekonomických predmetov. V súčasnosti, keď sa rýchlo napreduje v oblasti informačných a komunikačných technológií, je ich integrácia do pedagogického procesu nielen výhodná pre ich schopnosť uľahčiť a zefektívniť mnohé činnosti, ale priam nutná, aby boli naplnené funkcie školského systému a dokázal udržať krok s potrebami trhu.

Prehľad služieb

Poskytované:

Plánované:

História

Tento projekt nadväzuje na Účtovnícky softvér pre potreby pedagogického procesu, v rámci ktorého bola navrhnutá a programovo realizovaná aplikácia určená pre použitie na predmete Účtovníctvo na Katedre ekonómie a manažmentu FEI STU v Bratislave. Pomocou tohto programu sa dajú študentom prezentovať postupy počítačového spracovávania účtovnej evidencie, môžu si odskúšať svoje vedomosti a zabudovaný algoritmus dokáže automaticky vyhodnotiť ich úspešnosť. Pozitíva používania softvéru podnietili zahrnúť do výučby ďalšie vymoženosti technologického pokroku – internet.

Internetový portál pre štúdium účtovníctva poskytuje okrem funkcií z pôvodnej aplikácie taktiež možnosti interakcie medzi používateľmi. Odpadá nutnosť distribúcie, portál je dostupný z každého bodu internetovej siete. Centralizovaná prevádzka je výhodnejšia aj z hľadiska bezpečnosti: správcovia môžu nastavovať a meniť prístupové práva, a všetky zmeny programového kódu i v databáze sú okamžite aplikované pre všetkých používateľov. Systém bol navrhnutý tak, aby sa dal využívať nielen na KEM FEI STU v Bratislave, pre ktorú bol primárne vyvíjaný, ale aj inými organizáciami so zohľadnením ich jedinečných požiadaviek.