Pravidlá používania

I. Definície pojmov

 1. Internetový portál pre štúdium účtovníctva (ďalej len "Portál") je súhrn služieb a obsahu prístupný prostredníctvom siete internet na adrese http://portal.okweb.sk.
 2. Prevádzkovateľ portálu (ďalej len "Prevádzkovateľ") je Ondrej Kvasnica, 28. októbra 1175/12, 911 01 Trenčín.
 3. Používateľ portálu (ďalej len "Používateľ") je každá osoba, ktorá iniciuje priame alebo sprostredkované sieťové spojenie so serverom Prevádzkovateľa, na ktorom je Portál prístupný.
 4. Pravidlá používania portálu (ďalej len "Pravidlá") sú podmienky, za ktorých dodržania Prevádzkovateľ umožňuje Používateľovi využívať Portál.

II. Práva a povinnosti používateľa

 1. Používateľ má právo využívať služby a obsah na Portáli.
 2. Používateľ je povinný dodržiavať Pravidlá.
 3. Používateľ má právo nesúhlasiť s Pravidlami a prestať Portál používať.
 4. Používateľ je zodpovedný za obsah, ktorý sprístupní na Portáli.
 5. Používateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by poškodzovalo ostatných používateľov.

III. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ má právo bezodkladne zamedziť prístupu na Portál Používateľovi, ktorý nedodržiava Pravidlá.
 2. Prevádzkovateľ má právo zmeniť rozsah a formu poskytovaných služieb a obsahu na Portáli.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť citlivé údaje poskytnuté Používateľom proti zneužitiu.

IV. Záruky a vzniknuté škody

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky na spoľahlivosť Portálu.
 2. Používateľ nemá právo na náhradu škody, ktorá mu vznikne používaním Portálu.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť 3. septembra 2007.
 2. Pravidlá podliehajú právu Slovenskej republiky.
 3. Ak sa niektoré z ustanovení týchto Pravidiel stane celkom alebo sčasti neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na účinnosť zvyšných ustanovení.
 4. Problematika, ktorú Pravidlá nepokrývajú, sa rieši ustanoveniami Autorského zákona, Občianskeho zákonníka, Trestného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V Bratislave, dňa 3. septembra 2007